Līdz ar grozījumiem Imigrācijas likumā 2014. gada 1. septembrī Latvijā mainījās uzturēšanās atļauju saņemšanas noteikumi.

Jaunie grozījumi likumā paredz, ka termiņuzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā ārzemniekam ir tiesības pieprasīt uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus, ja viņš Latvijas Republikā ir iegādājies un viņam pieder viens funkcionāli saistīts apbūvēts nekustamais īpašums, kura vērtība ir ne mazāka par 250 000 euro, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

•       personai nav un nekad nav bijuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi;
•       kopējās nekustamo īpašumu vērtības samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā;
•       nekustamais īpašums iegādāts Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai no Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, kura ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikā Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai no fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikā izsniegtu uzturēšanās atļauju;
•       nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 80 000 euro. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamā īpašuma vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību nedrīkst būt zemāka par 250 000 euro;
•       persona, pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, samaksā valsts budžetā 5 % no nekustamā īpašuma vērtības;
•       nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme.

Gadījumā, ja ārvalstu pilsonis vēlas saņemt termiņuzturēšanās atļauju, izvietojot subordinēto noguldījumu kādā Latvijas bankā, tad termiņi un summa no 2014. gada 1. septembra  nemainās. Tas ir, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, investoram ir jāizvieto subordinētais noguldījums ne mazāk kā 280 000 eiro summā uz termiņu, kas nav mazāks par 5 gadiem. Turklāt jaunie grozījumi paredz, ka investoram no 1. septembra ir jāiemaksā valsts budžetā 25 000 eiro.

Grozījumi Imigrācijas likumā, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. septembrī, neskars uzturēšanās atļauju saņemšanas noteikumus attiecībā uz ieguldījumiem uzņēmējdarbībā. Ārvalstu pilsonim ir tiesības pretendēt uz termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu, veicot ieguldījumu uzņēmējdarbībā no 35 000 līdz 150 000 eiro apmērā atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma un darbinieku skaita.

Citi jaunumi

Termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai nepieciešamā sliekšņa paaugstināšana

Termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai nepieciešamā sliekšņa paaugstināšana

Dzīvokļu īpašnieki spiesti samazināt īres maksu

Pēdējos 4-5 mēnešus Rīgā vērojams dzīvokļu īres maksu samazinājums vidēji par 10%,

Būvniecības likumā nav ņemts vērā priekšlikums prasīt būvuzrauga regulāru atrašanos būvlaukumā

Būvniecības likumā nav ņemts vērā priekšlikums prasīt būvuzrauga regulāru atrašanos būvlaukumā